RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Elhurt-Elmet Sp. z o.o. pragnie wyjaśnić podstawowe kwestie RODO.

 • RODO - skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 • Administrator Danych – jest nim Elhurt-Elmet Sp. z o.o. ul. Baranowicka 115, 15-501 Białystok, tel.: 85 732 91 36, e-mail: biuro@elhurt-elmet.pl. Elhurt-Elmet Sp. z o.o. w szczególności przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w ramach realizacji umów cywilnoprawnych, oraz za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 • Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Mogą Państwo skontaktować się z nim pod adresem e-mail: biuro@elhurt-elmet.pl, w celu zapewnienia stosowania przepisów RODO.
 • Źródło danych osobowych – w większości sytuacji Elhurt-Elmet Sp. z o.o. pozyskuje dane od osoby, której dane dotyczą.
 • Rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Elhurt-Elmet Sp. z o.o. - dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe w szczególności do celów:
  • zatrudnienia,
  • rachunkowość oraz ze względów podatkowych,
  • realizacji umów cywilnoprawnych,
  • korespondencji służbowej,
  • klientów i kontrahentów,
  • serwisu i gwarancji,
  • monitoringu wizyjnego.
 • Jeśli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.
 • Przewidywani Odbiorcy danych:
  • dostawcy usług prawnych i doradczych,
  • dostawcy usług informatycznych i usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowe,
  • banki, towarzystwa ubezpieczeniowe,
  • inne podmioty, którymi Elhurt-Elmet Sp. z o.o. realizuje zadania na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej - Elhurt-Elmet Sp. z o.o. może w szczególnych sytuacjach przekazywać dane osobowe, tylko tym podmiotom, które przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy Państwem a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield, m.in.:
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA,
 • Czas przetwarzania danych osobowych - Elhurt-Elmet Sp. z o.o. ma obowiązek przechowywać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z innymi szczególnymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 • Prawa osób, które są przetwarzane przez Elhurt-Elmet Sp. z o.o.. - przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  • do sprostowania danych (art. 16. RODO),
  • do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych - organ nadzorujący zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, do którego mogą Państwo wnieść skargę.
 • Fakultatywność czy obligatoryjności przetwarzania danych - Elhurt-Elmet Sp. z o.o. w szczególności przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy oraz na podstawie przepisów prawa. W nielicznych sytuacjach dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dobrowolność.
 • Zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu - Elhurt-Elmet Sp. z o.o. może przetwarzać Państwa dane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na zaproponowaniu Państwu usług dopasowanych, do Państwa potrzeb lecz decyzje wiążące nie muszą być zautomatyzowane.

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Klient, Kontrahent (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Elhurt-Elmet Sp. z o.o. jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Elhurt-Elmet Sp. z o.o. zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 • W ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.
 • W ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi.
 • Elhurt-Elmet Sp. z o.o. udziela Państwu odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.
 • W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Elhurt-Elmet Sp. z o.o. pod adresem e-mail: biuro@elhurt-elmet.pl,
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).